Tel: 038 453 28 95

Oproep MR

Oproep MR
28 april 2016 Tom Kramer

Beste ouders,

Wij willen jullie informeren over de MedezeggenschapsRaad (MR) van de Geert Grote School.

Per 1 augustus a.s. zullen er 4 leden van de MR aftreden, waarvan 3 leden van de oudergeleding en

1 van de personeelsgeleding. Dit betekent dat je je kunt aanmelden als kandidaat MR-lid. Bij voldoende aanmeldingen worden er verkiezingen uitgeroepen.

Wie treden er af? 

Binnen de personeelsgeleding van de MR zal Gülçin Baydir aftreden. Binnen het team zal een nieuw lid voor de MedezeggenschapsRaad benoemd worden. Hilde Baack en Caren Rikkert zullen hun taak in de MR voortzetten. Binnen de oudergeleding van de MR treden 2 leden af en zijn niet herkiesbaar. Rinette van der Vliet en Chintia van Unen zullen hun taken in de MR niet voortzetten. Maud Kamphuis is herkiesbaar.

Voortzetting termijn Maud Kamphuis

Om de continuïteit in de oudergeleding van de MedezeggenschapsRaad te waarborgen hebben wij in overleg met de MR en directie van de Geert Grote School Maud Kamphuis gevraagd om nog een half jaar zitting te nemen in de MR. Maud heeft aangegeven dat ze dit graag wil. Omdat het Reglement MedezeggenschapsRaad voorschrijft dat de zittende leden na een termijn van 3 jaren zich herkiesbaar moeten stellen, willen wij je de

mogelijkheid geven om tegen ons voorstel bezwaar in te dienen. Dit kun je doen door een mail te sturen aan chintiavanunen@gmail.com.

Wat doet de MR eigenlijk? 

Elke school of onderwijsinstelling heeft een MedezeggenschapsRaad. De MR van de Geert Grote School bestaat uit 7 leden, 3 ouders en 3 leerkrachten. De directie schuift aan op afroep. Door de MR zijn ouders en personeel betrokken bij het beleid van de school. De MR handelt in het belang van de school en daarmee in het belang van de kinderen. Zij geeft (on)gevraagd advies aan de directie (initiatiefrecht). Op basis van het informatierecht is de MR op de hoogte van het reilen en zeilen op de school. Dat betekent o.a. dat zij op de hoogte is van de jaarplannen en de voortgang bespreekt met directie. De MR heeft tevens adviesrecht. Dit betekent zij op beleidsonderwerpen, waaronder het onderwijskundig jaarplan, door de directeur wordt geïnformeerd en gevraagd wordt om advies. Als laatste heeft de MR instemmingsrecht. De MR verleent instemming op de uitvoering van (voorgenomen) beleid, dit gebeurt op onderwerpen zoals de vaststelling of wijziging van het schoolplan en de onderwijskundige doelstellingen.

Wil je je aanmelden als betrokken ouder voor de MR?

Als je betrokken bent bij de Geert Grote School en je wilt samen met directie en leerkrachten onze se school nog verder professionaliseren voor een goed schoolklimaat voor onze kinderen, dan kun je je aanmelden als kandidaat voor de MR. Dit kun je doen door voor 8 april 2016 een e-mail te sturen aan chintiavanunen@gmail.com met daarin je naam, telefoonummer en e-mailadres, de namen van je kind(eren) en in welke groep(en) ze zitten en natuurlijk jouw motivatie voor kandidaatstelling, inclusief een foto. 

Ben je geïnteresseerd maar wil je eerst wat meer informatie, dan kun je Rinette, Maud of Chintia aanspreken op het schoolplein of bellen met Chintia van Unen, 06-40994481