Tel: 038 453 28 95

HGW/OGW

Handelingsgericht werken


Handelingsgericht werken (HGW) hoort bij Passend onderwijs. Het is een planmatige, cyclische en opbrengstgerichte werkwijze. Op onze school werken we handelingsgericht. De mogelijkheden en onderwijsbehoeften van leerlingen worden in kaart gebracht. Om hier in de groep aan tegemoet te komen wordt door de leerkracht en de intern begeleider een groepsplan opgesteld. In dit groepsplan worden de onderwijsbehoeften geclusterd en wordt in de groep handelingsgericht gewerkt.

Onderwijsbehoeften van de leerlingen
De school heeft zicht op de populatie van de wijk, daardoor is er zicht op de invloed die deze heeft op de onderwijsbehoefte van de schoolpopulatie. Er worden bij de intake vragen gesteld met behulp van een intakeformulier dat erop gericht is om goed te anticiperen op de onderwijsbehoeften van de nieuwe leerlingen.

De onderwijsbehoeften worden in kaart gebracht in de groepsoverzichten.

Een onderwijsbehoefte bestaat uit twee delen:
– Welk(e) doel(en) streef je na?
– Wat heeft dit kind (extra) nodig om dit doel te bereiken?

Daarbij wordt gekeken naar:
– Welke instructie is voor het kind nodig?
– Welke opdrachten zijn voor dit kind nodig?
– Welke (leer)activiteiten zijn voor dit kind nodig?
– Welke feedback heeft het kind nodig?
– Welke groepsgenoten zijn nodig?
– Wat is van belang voor de leeromgeving van dit kind?
– Welke ondersteuning heeft het kind nodig?

Daarnaast heeft Catent een Zorgdocument Passend Onderwijs opgesteld. In dit document lees je hoe passend onderwijs vorm gegeven wordt binnen de stichting. Wij handelen volgens deze werkwijze. Dit document is in te zien op www.catent.nl.

 

 Opbrengstgericht werken

Op onze school werken we opbrengstgericht (doelgericht). Daarbij richten we ons op de gemiddelde vaardigheidsscore van de Cito-toetsen. Per Cito-toets is een doel (een norm) vastgesteld. In bepaalde gevallen is deze afgeleid van de inspectienormen (zie analyse en waardering van opbrengsten primair onderwijs) en waar dat niet het geval is, hebben we zelf doelen (normen) vastgesteld. Het opbrengstgericht werken wordt ondersteund door ons leerlingvolgsysteem Parnassys. We beschikken over een overzicht van de toetsen en de gestelde doelen. Bij de bespreking van de groep (leerlingen) wordt de uitslag van de toets (de gehaalde gemiddelde vaardigheidsscore) vergeleken met de norm (de gewenste gemiddelde vaardigheidsscore). Als de gewenste score structureel onder de gewenste norm is, worden er door de intern begeleider en de leraar interventies afgesproken.

Deze interventies kunnen zijn:
1. Meer tijd besteden aan dat vak-/vormingsgebied (roosteren)
2. Instructie wijzigen en verbeteren: Consequent directe instructie toepassen.
3. Meer automatiseren.
4. Methode-aanbod uitbreiden.
5. Differentiatie aanpassen.

De schoolleiding en de intern begeleider voeren vervolgens klassenconsultaties uit om te observeren of het de leraar lukt om de interventies toe te passen en te bepalen of de interventies effect hebben. Leraren worden ook gekoppeld (collegiale consultatie) om ‘good practice’ op te doen.

Opbrengsten (van het onderwijs)

Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na met betrekking tot met name taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. Onze kengetallen geven we jaarlijks weer in ons jaarverslag en in de integrale managementrapportage. We publiceren dan de kengetallen van de eindtoets, de tussentoetsen, de doorstroom en de uitstroom.

Meer over deze onderwerpen kun je lezen in ons schoolplan.