Tel: 038 453 28 95

Kwaliteitszorg

Kwaliteit van onderwijs

Het college van bestuur en de directeuren zijn samen binnen de Stichting Catent verantwoordelijk voor goede kwaliteitszorg. Op deze pagina kun je lezen hoe de kwaliteitszorg is geregeld op de Geert Groteschool.

Werken met kwaliteitskaarten

Om de kwaliteit te kunnen meten, evalueren, verbeteren, uitvoeren en borgen is gekozen voor het kwaliteitsinstrument ‘Werken Met Kwaliteitskaarten’ van Cees Bos. In ons zorgplan 2016-2019 is dit instrument verder uitgewerkt.

Controle College van Bestuur Catent

Minimaal twee keer per jaar voert het college van bestuur een managementgesprek met de directeur van de school. In dit gesprek komen kengetallen aan bod en de uitvoering van het stichtingsbeleid wordt gemonitord. In het gesprek staan speerpunten centraal die aansluiten bij de zaken die vanuit het jaarplan van de stichting gerealiseerd moeten worden.

Maandelijkse monitoring

Naast deze gesprekken vindt ook maandelijkse monitoring plaats vanuit Stichting Catent. Als er iets opvalt dan is er een gesprek met de directeur. Ziet het College van Bestuur dat de kwaliteit in het geding komt en dat er kans is dat de kwaliteit achteruit gaat dan moet er vanuit de school een plan van aanpak opgesteld worden. Het College van Bestuur houdt dit in de gaten.

Zelfevaluaties en audits

Het borgen van de kwaliteit wordt versterkt door het toepassen van structurele zelfevaluaties binnen de scholen, collegiale visitaties (“audits”) binnen de stichting (minimaal 1x per 4 jaar), gevolgd door het kiezen van gerichte verbeteracties (op basis van ‘wat werkt’).
Stichting Catent hanteert gericht op de zelfevaluatie/audit een eigen “kwaliteitskader”. De normen van de inspectie zijn onderdeel hiervan.

Voor meer informatie kun je altijd een kijkje nemen in het schoolplan. Hier staat alles uitgebreid uitgelegd.