Tel: 038 453 28 95

De leerlingenraad op de GGS

Hoe werkt de leerlingenraad op onze school?

Een leerlingenraad is een groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van de school. De leerlingenraad zet zich in voor een goede en prettige gang van zaken op de school. In ons geval gaat het om leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8. Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad praat daarom regelmatig met een (of meer) vertegenwoordiger(s) van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn.

De leerlingenraad komt vooral met praktische plannen en voorstellen. De voorzitter van de raad bespreekt deze met het team. We kijken altijd of het praktisch uitvoerbaar is, zowel financieel als wat regelgeving betreft. Mochten er problemen zijn, dan draagt de leerlingenraad zelf oplossingen aan. De leerlingen leren op die manier om realistische voorstellen te maken. En natuurlijk voorstellen die draagvlak hebben, want dat is waar het in een democratisch gekozen stelsel omgaat.”

Taken en bevoegdheden van de leerlingenraad

  1. De leerlingenraad heeft een organisatorische en adviserende taak. De raad brengt de andere leerlingen (liefst schriftelijk) op de hoogte van haar activiteiten.
  2. De leerlingenraad mag bij de school informatie vragen over zaken die met de school te maken hebben.

• De leerlingenraad kan (ook op eigen initiatief) advies uitbrengen aan de school over zaken die specifiek voor de leerlingen van belang zijn.
• De leerlingenraad kan het initiatief nemen voor de organisatie van activiteiten, na goedkeuring van de school.
• Een leerling kan niet worden gestraft voor de meningen die hij/zij in de bijeenkomsten van de leerlingenraad naar voren brengt.

Opzet en organisatie van een leerlingenraad, het “Reglement”

Samenstelling van de leerlingenraad / verkiezingen

De leerlingenraad wordt gekozen door- en uit de leerlingen van de groepen 6 t/m 8. Van belang is dat alle drie de groepen in de leerlingenraad zijn vertegenwoordigd. Per groep nemen 2 leerlingen deel aan de leerlingenraad.(bij een parellelgroep uit iedere groep 1 leerling)

Lidmaatschap

Binnen iedere groep kan iedereen zich kandidaat stellen. Wanneer er meerdere kandidaten zijn wordt er binnen de groep verkiezingen gehouden. De leden blijven een jaar lid en kunnen zich het jaar erna herkiesbaar stellen. De leerlingen die nog geen zitting hebben gehad in het voorafgaande jaar, hebben voorrang op de leerlingen die al een termijn zitting hebben gehad.

Criteria kandidaten:

-Iemand die namens de groep spreekt
-Iemand die durft te spreken
-Iemand die met iedereen in de groep kan spreken
-Iemand die het geduld heeft om andere kinderen aan het woord te laten
-Iemand die betrouwbaar is

Verkiezingen

De verkiezingen worden door de leerlingenraad georganiseerd.

De leerlingen worden geïnformeerd door de leden van de leerlingenraad. Met deze informatie worden de leerlingen bekendgemaakt met de procedure  en  de taken van de leerlingenraad. De kinderen kunnen zich aanmelden door middel van een motivatiebrief. De leerkrachten maken een selectie van 5 brieven. Vervolgens worden  de 5 geselecteerde leerlingen uitgenodigd  om een presentatie te geven aan de overige leerlingen.

vervolgens wordt er gekozen door de leerlingen via een stembiljet  De stemming gebeurt geheim .De leerkracht maakt de uitslag direct na de stemming bekend. De leerlingenraad zal zich hierna voorstellen in de nieuwsbrief.

Deze gehele procedure verloopt volgens een van te voren opgesteld tijdspad, dit wordt door de leerlingenraad bekendgemaakt aan de groep.

Bij de verdeling van de zetels zorgt de groepsleerkracht ervoor dat uit elke groep twee afgevaardigden in de raad komen, zodat we 6 afgevaardigden hebben. De gekozen raad kiest een voorzitter en een secretaris. Een penningmeester hoeft niet te worden gekozen, omdat de raad geen eigen budget heeft. De leerlingen van de raad  worden vóór het eerste overleg door de directeur van de school uitvoerig geïnstrueerd over hun taken en verantwoordelijkheden. Zij ontvangen een uittreksel van dit document en een kopie van de bijlagen bij dit document. De directeur woont ook de vergadering bij.