Tel: 038 453 28 95

Missie, visie & identiteit

De missie

“De Geert Groteschool op weg naar educatief partnerschap met ouders, waar kinderen mede-eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling.”

De visie van de school

Onze school is een brede katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind en we gaan daarbij uit van het concept passend en ontwikkelingsgericht onderwijs.

Onze slogan is: ‘Leren en werken doe je samen’ 

Naar school gaan doe je niet alleen, maar samen. Zo luidt de eerste regel van ons schoollied. Samen leren leven en werken is een onderdeel in de persoonsvorming van kinderen waar wij veel belang aan hechten. Op school leef en werk je samen in een groep, met de andere groepen, met het team en de ouders.

Visie op lesgeven
Wij hebben een duidelijke visie op het gebied van lesgeven. Lesgeven is natuurlijk de kern van ons werk. We maken een onderscheid tussen pedagogisch en didactisch handelen.

  • Pedagogisch:
    Belangrijke pedagogische criteria zijn voor ons de mate van zelfstandigheid waarin een kind kan werken, de eigen verantwoordelijkheid die het kind heeft, ervoor zorgen dat de leerlingen kritisch durven te zijn, kunnen reflecteren en natuurlijk kunnen samenwerken. De eerste regel van ons schoollied gaat immers over samenwerken.
  • Didactisch:
    Belangrijke didactische criteria zijn voor ons de leerlingen betrekken bij het onderwijs, onderwijs op maat geven, gevarieerd werken, goede instructie verzorgen, kinderen zelfstandig laten werken en ervoor zorgen dat de kinderen onderzoekend leren.

Visie op leren
Onze visie op leren is dat kinderen vooral heel veel zelf moeten ontdekken. Er worden instructies gegeven en de kinderen kunnen hiermee zelf aan het werk waardoor ze zelfstandig ontdekken wat ze moeten doen.

Visie op 21st century skills
Wij willen ervoor zorgen dat kinderen optimaal kunnen functioneren in de 21ste eeuw. Daarom besteden we aandacht aan de ‘21st century skills’. Dit houdt in dat we ons richten op het gebruik van ICT, kritische omgang met informatie, samenwerking en planmatig en probleemoplossend werken.

Visie op cultuur
We laten de leerlingen in aanraking komen met kunst en cultuur om zo de horizon van de leerlingen te verbreden. De leerlingen komen in aanraking met verschillende cultuuruitingen om zo inzicht te krijgen in andermans cultuur en godsdienst. Leerlingen leren ook om op een creatieve manier andere kwaliteiten te ontdekken bij zichzelf en bij anderen.

Onze identiteit

De Geert Groteschool is een school met een katholieke identiteit. Dit betekent dat wij kinderen willen begeleiden overeenkomstig de waarden van het evangelie. Deze waarden beschouwen wij overigens niet als expliciet katholiek maar algemeen menselijk, ingekleurd vanuit het evangelie. De kern is de boodschap die Jezus over ons leven heeft gebracht.

In de praktijk
In de praktijk proberen wij de identiteit van onze school tot uiting te laten komen in het omgaan met elkaar, in een sfeer van onderlinge verdraagzaamheid en openheid. Dit doet ook recht aan de huidige situatie op de Geert Groteschool, waar de leerlingenpopulatie in de loop van de jaren is veranderd van overwegend katholiek naar divers.

Wij willen iedereen in zijn waarde laten. Kinderen leren met verschillen om te gaan, oog voor elkaar te hebben en elkaar te respecteren.

De kenmerken van onze school zijn:

– We besteden gericht aandacht aan normen en waarden.
– We leren de leerlingen iets te betekenen voor anderen dichtbij en ver weg.
– We besteden aandacht aan vieringen die samenhangen met de katholieke levensbeschouwing.

– We hebben levensbeschouwing (Godsdienst) op ons rooster staan.
– We besteden gericht aandacht aan de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit.
– We lezen elke week een verhaal uit de bijbel voor

Voor meer informatie over de onderwerpen op deze pagina kun je altijd het schoolplan lezen. In dit schoolplan staat alles uitgebreid uitgelegd. Stichting Catent waar de Geert Groteschool onder valt heeft de levensbeschouwelijke identiteit beschreven in dit document.