Tel: 038 453 28 95

Missie, visie & identiteit

De missie

“De Geert Groteschool op weg naar educatief partnerschap met ouders, waar kinderen mede-eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling.”

De visie van de school

Op de Geert Groteschool werken we samen vanuit de driehoek kinderen, ouders en team. Wij werken doelgericht en er is ruimte voor ontdekkend en onderzoekend leren. Hierbij houden we rekening met de beginsituatie en belevingswereld. Wij ontwikkelen ons door gebruik te maken van ieders talenten en expertise.

In ons pedagogisch klimaat zijn we er voor elkaar en benaderen we elkaar positief. Je mag jezelf zijn en leren van fouten en successen. We zijn eerlijk naar elkaar en doen wat we zeggen; we zijn samen een groep.

De Geert Groteschool is een school waar wij plezier uitstralen. Iedereen wordt gezien en gehoord, kan zich optimaal ontwikkelen en wordt goed voorbereid op de maatschappij. Bij ons op school geniet je van mooie momenten die zich later vormen tot blijvende herinneringen.

Als team zijn wij betrokken, tonen interesse en staan open voor elkaar. Wij leren van en met elkaar, geven elkaar feedback en ontwikkelen ons in eigen tempo.

In onze communicatie gaan we uit van gelijkwaardigheid en vertrouwen. Om elkaar te begrijpen, luisteren en bevragen we elkaar.

Onze identiteit

De Geert Groteschool is een school met een katholieke identiteit. Dit betekent dat wij kinderen willen begeleiden overeenkomstig de waarden van het evangelie. Deze waarden beschouwen wij overigens niet als expliciet katholiek maar algemeen menselijk, ingekleurd vanuit het evangelie. De kern is de boodschap die Jezus over ons leven heeft gebracht.

In de praktijk
In de praktijk proberen wij de identiteit van onze school tot uiting te laten komen in het omgaan met elkaar, in een sfeer van onderlinge verdraagzaamheid en openheid. Dit doet ook recht aan de huidige situatie op de Geert Groteschool, waar de leerlingenpopulatie in de loop van de jaren is veranderd van overwegend katholiek naar divers.

Wij willen iedereen in zijn/haar waarde laten. Kinderen leren met verschillen om te gaan, oog voor elkaar te hebben en elkaar te respecteren.

De kenmerken van onze school zijn:

– We besteden gericht aandacht aan normen en waarden.
– We leren de leerlingen iets te betekenen voor anderen dichtbij en ver weg.
– We besteden aandacht aan vieringen die samenhangen met de katholieke levensbeschouwing.

– We hebben levensbeschouwing (Godsdienst) op ons rooster staan.
– We besteden gericht aandacht aan de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit.
– We lezen elke week een verhaal uit de bijbel voor

Voor meer informatie over de onderwerpen op deze pagina kun je altijd het schoolplan lezen. In dit schoolplan staat alles uitgebreid uitgelegd. Stichting Catent waar de Geert Groteschool onder valt heeft de levensbeschouwelijke identiteit beschreven in dit document.