Tel: 038 453 28 95

Praktische info

Op deze pagina zijn documenten zoals verlofbrieven en het luizenprotocol te vinden. Ook de klachtenregeling wordt hier beschreven en kunt u de schoolgids downloaden.

Verlofbrief
Verlof is aan te vragen door dit document in te vullen. Inleveren kan bij directeur of mailen naar directie.geertgrote@catent.nl.

 

Luizenprotocol
Het luizenprotocol van de Geert Groteschool is beschreven in het document op deze pagina.

 

Schoolgids
In onze schoolgids staat alle praktische informatie over onze school.

 

Schoolplan   2023-2026
In het schoolplan kun je lezen over het beleid en de visie van de Geert Groteschool. Ook onze zorg voor kwaliteit is hierin beschreven.

 

Doorlopende machtiging ouderbijdrage
Met deze machtiging geef je toestemming aan de school om incasso-opdrachten te sturen voor bijvoorbeeld het schoolreisje en de ouderbijdrage. De hoogte van de bijdrage wordt vermeld in onze schoolgids.

 

Mutatieformulier
Met het mutatieformulier kun je wijzigingen doorgeven. Denk aan een nieuw mailadres, telefoonnummer of adres.

 

Opleidingsplan
In het opleidingsplan lichten we onze visie op lesgeven toe. Ook kun je alles over de academische school lezen.

 

Beleidsplan cultuureducatie
In dit plan kun je lezen hoe we onze visie op cultuur concreet vorm geven.

Toelichting school ondersteuningprofiel (SOP)
In dit document vindt u de toelichting op het SOP. In het kader van de Wet op het passend onderwijs wordt van iedere school verwacht dat zij een eigen SOP opstelt. Daarin omschrijft de school welke basisondersteuning zij biedt aan alle leerlingen en welke mogelijkheden er zijn om leerlingen te ondersteunen die specifieke onderwijsbehoeften hebben.

Verzuimprotocol
Hier leest u alle informatie over het verzuimbeleid bij ons op school.

Hier leest u het jaarverslag 2020 en jaarplan 2021.